• Mało wapnia w wapnie

Bywają sytuacje, gdy pomimo dobrego odczynu w glebie wciąż jest niewystarczająca zawartość wapnia. W takiej sytuacji wskazane i konieczne jest zastosowanie nawozów na bazie naturalnego gipsu, czyli siarczanu wapnia. Nie będą one miały znacznego wpływu na pH gleby, ale za to dostarczą dużą ilość łatwo rozpuszczalnego wapnia, a także siarkę, która jest niezbędna dla prawidłowej gospodarki azotem w glebie. Dawka ok. 500kg/ha będzie wystarczająca by zaspokoić zapotrzebowanie roślin na wapń w danym sezonie.

  • Utrzymanie optymalnego zakresu odczynu gleb w gospodarstwie jest podstawowym warunkiem opłacalności produkcji roślinnej. Niespełnienie tego warunku jest równoznaczne ze znaczną utratą plonu nasion, ziarna, korzeni, bulw i pasz, a także pogorszenie jakości konsumpcyjnej, paszowej i przemysłowej płodów rolnych.
  • 1kg MgO równoważy 1,4kg CaO

W przypadku zastosowania wapna zawierającego magnez należy pamiętać, że siła alkalizująca magnezu jest wyższa od siły wapnia.

1kg MgO równoważy 1,4kg CaO

Zależność ta jest efektem różnicy masy cząsteczkowej i pozwala na zastosowanie 71,5kg MgO zamiast 100kg CaO

  • Z czym nie łączyć zabiegu wapnowania

Zabiegu wapnowania nie należy łączyć z innymi nawozami zawierającymi formę amonową azotu jak i nawozów fosforowych. Ponadto nie należy wysiewać wapna nawozowego razem z obornikiem lub gnojowicą. Minimalny okres pomiędzy tymi zabiegami to 4-6 tygodni.

Ponadto trzeba pamiętać, aby proces wapnowania przełożył się na wysoki plon należy równomiernie wymieszać z glebą na całej głębokości warstwy ornej.

  • Nie daj się nabrać

Na polskim rynku zdarzają się producenci i sprzedawcy, którzy oferują wapna nawozowe podając jako parametr formę węglanową zamiast tlenkowej. Należy pamiętać, że zalecenia nawozowe są podawane w formie tlenkowej i tak dobiera się dawkę. Poniżej w formie tabelarycznej przedstawiamy współczynniki przeliczeniowe z formy węglanowej na tlenkową i odwrotnie.

Z formyNa formęWspółczynnik przeliczeniowy
MgCO3MgO0,4781
CaCO3CaO0,5600
CaOCaCO31,786
MgOMgCO32,0915
CaCaO0,715
MgMgO0,603
  • Tlenek wapnia w rolnictwie stosowany jest jako wapno tlenkowe do szybkiego odkwaszenia gleby. Oprócz właściwości podnoszących odczyn gleby, tlenki można wykorzystać także w walce z pierwotniakiem Plasmodiophora brassicae powodującym kiłę kapusty. Choroba atakuje ponad 200 gatunków roślin, w tym też rzepak, powodując obniżenie się plonu, które w skrajnych przypadkach może wynieść nawet 100%.
  • Roczne potrzeby wapna przy plonie 10t kukurydzy na ziarno kształtują się na poziomie: 300-660kg CaO/ha, a składa się na tą wartość:
  • pobranie wapna: około 100-110 kg CaO/ha,
  • wymycie: 100-250 kg CaO/ha,
  • zobojętnienie nawożenia mineralnego: 100-300 kg CaO/ha